Algemene voorwaarden

ART. 1. Bepaling van de gereden kilometers.
Huurder verklaart zich bereid het aantal kilometers dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft als juist te erkennen. De kilometerteller is verzegeld.

ART. 2. Kosten tijdens de huurperiode.
Gedurende de periode dat de huurder over de auto beschikt zijn alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals benzine, stalling, bandenreparatie, e.d., voor rekening van de huurder.

ART. 3 Gebruik.
Het voertuig mag alleen worden bestuurd door de huurder en/of de vermelde bestuurder. Het voertuig mag niet aan anderen worden afgestaan en evenmin worden aangewend voor het tegen betaling verrichten van personen- of goederenvervoer of het geven van rijonderricht. Zonder uitdrukkelijke toestemming van verhuurder mag het voertuig niet naar het buitenland worden gebracht. Het voertuig mag niet worden gebruikt voor deelneming aan snelheids- of behendigheidswedstrijden. Ook het aankoppelen van een aanhangwagen is zonder toestemming van de verhuurder niet toegestaan. De huurder mag de auto slechts oordeelkundig en overeenkomstig de normale bestemming gebruiken en deze als een goed huisvader verzorgen. Dit houdt onder meer in het letten op de bandenspanning, olie- en koelvloeistofpeil, en het tijdig uit laten voeren van onderhoud.

ART. 4. Reparaties.
Tijdens de huurperiode noodzakelijke reparaties boven € 25,00 mogen alleen worden uitgevoerd na voorafgaande toestemming van de verhuurder. Vervangen onderdelen en facturen van de reparaties moeten bij verhuurder worden ingeleverd.

ART. 5. Autopapieren.
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs en verzekeringsdocumenten. Zolang de huurder na het terugbrengen van het voertuig de autopapieren niet volledig aan de verhuurder heeft teruggegeven lijdt de verhuurder bedrijfsschade, waarvoor de huurder aansprakelijk is op de voet van artikel 8.

ART. 6. Rapport betreffende een aanrijding.
Ingeval van schade, al of niet ontstaan door schuld van huurder of bestuurder aan het gehuurde en/of aan derden toegebracht, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en tevens ter plaatse het schadeformulier volledig in te vullen. Huurder is verplicht de door verhuurder gegeven instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie proces-verbaal van het ongeval te laten opmaken. Bij het in gebreke blijven van voornoemde kennisgeving en het niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de eventueel door dit verzuim door verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

ART. 7. Schade.
De huurder is aansprakelijk voor alle kosten en schade (waaronder begrepen de in artikel 8 bedoelde bedrijfsschade), welke gedurende de huurperiode aan het voertuig mocht worden toegebracht als gevolg van verkeerd of ongeoorloofd gebruik.
De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes, die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van gedurende de huurperiode door de bestuurder en/of inzittenden gepleegde overtredingen en strafbare feiten.
Lid 2 is niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de door de verhuurder verschuldigde schadevergoeding en boete een gevolg zijn van een defect van het voertuig, dat reeds aanwezig was bij aanvang van de huurperiode.

ART. 8. Bedrijfsschade.
De huurder is aansprakelijk voor door de verhuurder te lijden bedrijfsschade. Deze wordt reeds thans voor beide partijen bindend bepaald op het aantal reparatiedagen vermenigvuldigd met de daghuurprijs, verminderd met 10% wegens besparing van op de verhuurder drukkende kosten en lasten.

ART. 9. Schade van de huurder.
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor huurder kunnen ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect aan het gehuurde voertuig of aan derden toegebracht draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.
Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig tijdens de huurperiode, draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen aansprakelijkheid, doch blijft de huurder gehouden de overeengekomen huurprijs te voldoen.
Lid 2 is voor wat de huurprijs betreft, indien de huurder bewijst dat het niet gebruik kunnen maken van het voertuig een gevolg is van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

ART. 10. Verzekeringen.
Met betrekking tot de aansprakelijkheden van de huurder geldt, met uitzondering van die genoemd in artikel 5, dat deze beperkt blijven tot maximaal € 350,00 per schadegeval, indien de huurder aantoont dat hem geen nalatigheid, grove schuld of opzet kan worden verweten evenmin een schending van een toepasselijke bepaling van dit contract. Indien de verhuurder het risico kan verhalen op een tegenpartij, dan wordt de huurder gevrijwaard van dit risico.

ART. 11. Overschrijding van de huur.
Indien het voertuig niet binnen de op het contract vermelde termijn bij de verhuurder weer is afgeleverd gaat, onverminderd diens recht tot onmiddellijke beëindiging der huur en terugname van het voertuig, de huur automatisch door onder dezelfde bepalingen en voorwaarden van deze huurovereenkomst. Bovendien wordt de dagprijs verhoogd met
€ 25,00 voor iedere dag dat het voertuig te laat wordt teruggebracht, onverminderd de eventuele door de verhuurder verder te lijden kosten en schade.

ART. 12. Waarborgsom.
De waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder uit welke oorzaak dan ook geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van het hem krachtens deze overeenkomst ter beschikking gesteld voertuig. Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, waarvoor de huurder krachtens de bepalingen dezer overeenkomst gehouden is, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

ART. 13. Ontbinding van de huur.
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst ten alle tijde zonder rechterlijke tussenkomst te doen beëindigen, indien naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.